Bölüm Hakkında

İşletme; kâr amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve finansal olaylarının izlenmesini inceleyen bir sosyal bilimdir. İşletme “kişi veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üreten/pazarlayan, sonunda maddi veya manevi bir kâr elde etmeyi amaçlayan iktisadi, teknik, sosyal ve hukuki birimler” olarak tanımlanabilir.

Ticaret malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır.

İşletme biliminin son yıllarda odaklandığı konulardan birisi de uluslararası ticaret ve lojistik konusudur. Küreselleşme nedeniyle tüm dünya büyük bir pazara dönüşmekte ve ülkeler sadece kendi iç pazarlarına yönelik ticaret yapmakla kalmayıp diğer ülkelerle de ticari faaliyetlere yönelmektedir.

Uluslararası ticaret, uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında yapılan mal ve hizmet ticaretidir. Pek çok ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSMH) yani bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamının önemli bir kısmını oluşturur. Çok eski zamanlardan beri var olsa da (İpek Yolu), ekonomik, sosyal ve siyasi önemi son yüzyıllarda belirgin bir biçimde artmıştır.

Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu, hammaddenin coğrafik konumlanması, sürecin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir.

Firmaların; ticaret hacimlerini artırmaya çalışmaları, daha fazla kazanç ve kâr elde etmeleri, kriz dönemlerinde ve pazar daralmalarına karşı önlem almaları amacıyla özellikle dış ticarete yönelmeleri sürdürülebilirlik yani ticaretin devamlılığı için büyük önem taşımaktadır.

Dünyadaki toplam iş hacminin %  30’unu dış ticaret, % 25’ini ise lojistik sektörü oluşturmaktadır. Uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerinin, 2023’de dünyada ve Türkiye’de yapılan yatırımlarla kayda değer büyüme sağlamaları hedeflenmektedir. Türkiye’nin 2023 yılı için 500 Milyar Dolarlık dış ticaret hedefiyle beraber lojistik sektöründeki yatırımların hızlı şekilde artması beklenmektedir.

Bu gelişmeler ışığında uluslararası ticaret ve lojistik, artan önemi dolayısıyla geleceğin mesleklerinden biri olarak gösterilmektedir. 

Güçlü akademisyen kadrosunu Bursa’nın uluslararası ticaret ve lojistik alt yapısıyla bütünleştiren bölümümüz, çağımızın gerekleri ve sektörün beklentileri doğrultusunda yetiştirdiği seçkin öğrencilerimizi, daha eğitim döneminde sektörle buluşturmakta ve %100 istihdam hedefiyle ülkemizin bu alanda ilk sıradaki bölümü olma iddiasını kararlılıkla sürdürmektedir.